ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα και έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από μια οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία. Μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Εν τούτοις δεν πρέπει να συγχέεται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος για προσωπικό τους όφελος ενώ οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν σκοπό το συλλογικό όφελος και αξιοποίηση του κέρδους προς όφελος της κοινωνίας.

Αποσκοπούν :

•  στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος

•  την προώθηση της απασχόλησης

•  την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ

- Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

- Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους - εταίρου, σε ΚΟΙΝΣΕΠ , δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

- Μέλος μίας ΚΟΙΝΣΕΠ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη ΚΟΙΝΣΕΠ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.

- Τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και νόμιμοι εργαζόμενοι σε αυτή.

- Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής 5% για σχηματισμό αποθεματικού. Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας. Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Οι πόροι της ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης (συνεταιριστικές μερίδες), δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των εργασιών της.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί μια ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των οργάνων και της κοινωνίας γενικότερα και που σχετίζεται με την αρχή της δημοκρατικής οργάνωσης, στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής κερδών, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης με το περιβάλλον της και προωθεί την κοινωνική συνοχή. Οι οργανισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (εργασιακή ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων, που είναι αποκλεlσμένες από την αγορά εργασίας), ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σε γενικές γραμμές, η Κοινωνική Οικονομία συνδέεται ή δραστηριοποιείται στα πεδία: κοινωνική ενσωμάτωση, τοπική ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών δομών.

Τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία των ΚΟΙΝΣΕΠ είναι

•  η άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών με ειλικρίνεια, κατανόηση, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, εργατικότητα, ηθική, δικαιοσύνη, ισότητα, εντιμότητα, κοινωνική ευθύνη

•  η δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους ή το συλλογικό όφελος

•  η διαχειριστική αυτονομία,

•  οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

•  η ανάπτυξη μέ προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης και

•  η εφαρμογή και τήρηση των επτά συνεργατικών αρχών της κοινωνικής οικονομίας οι οποίες είναι:

•  Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή,

•  Δημοκρατικός έλεγχος των μελών,

•  Οικονομική συμμετοχή των μελών,

•  Αυτονομία και ανεξαρτησία,

•  Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Πληροφόρηση όλων των μελών,

•  Σ υνεργασία μεταξύ συνεργατικών δομών και

•  Κοινοτικό ενδιαφέρον.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ:

Η δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικού και παραγωγικού σκοπού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.

Ιδανικά η ιδρυτική ομάδα θα απαρτίζεται από 5-10 άτομα με καλλιέργεια και ευρύτητα σκέψης διαφορετικών , συμπληρωματικών όμως, ειδικοτήτων που ασπάζονται τις αρχές τις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και επιθυμούν να εργαστούν ή να παρέχουν εθελοντικά της υπηρεσίες τους σε συνεργατική βάση.

Οι διαδικασίες επαφών θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2015 με στόχο την κατάθεση του καταστατικού στις αρχές Ιουλίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ:

Για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να παρασχεθούν εδώ περισσότερα στοιχεία του business plan.  Οσοι ενδιαφέρονται σοβαρά μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

 

Χάτσιος Γρηγόρης

Μαθηματικός Πληροφορικός M . Sc .

Κιν 6936757788

email : info@kastorianet.gr

fabebook : chatsios gregory

skype : chatsios _ gregory